Σχετικά με το έργο

Επισκόπηση και στόχοι του έργου

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου είναι να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που κινδυνεύουν να αποτύχουν στο πλαίσιο της κρίση που προκλήθηκε από τον Covid, λόγω ξεπερασμένων, μη ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων, ώστε να γίνουν ανθεκτικοί στην κρίση αναπτύσσοντας ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και ψηφιακή προσέγγιση των πελατών. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

– Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης στη βάση ενός πίνακα ικανοτήτων ανθεκτικότητας σε κρίσεις και ψηφιακής διατήρησης πελατών και ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Ανάπτυξη μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Ανθεκτικότητα σε κρίσεις, βιωσιμότητα επιχειρήσεων και ψηφιακή ετοιμότητα”, με σκοπό την αύξηση της ψηφιακής οργανωτικής ετοιμότητας, που θα εφαρμοστεί στην περίπτωση 70 ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που είναι ευάλωτοι σε κρίσεις.

– Υποστήριξη της επαγγελματικής χρήσης της πληροφορικής και του ψηφιακού μάρκετινγκ, ενημέρωση για καλές πρακτικές στροφής μικρών επιχειρήσεων σε πιο ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, και ενίσχυση της ευρείας χρήσης τέτοιων οριζόντιων μεθοδολογιών μέσα από την προώθησή τους σε 290 ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

– Ανάπτυξη της ικανότητας των οργανισμών-εταίρων να παρέχουν ψηφιακή εκπαίδευση, να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν καινοτόμες εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες, μέσα από την εκπαίδευση 25 συμβούλων.